Loc Rhein: onderzoek naar oorzaak mislukte bergingspoging afgerond

Verslag van het vervolgonderzoek ter opheldering van de oorzaak van de mislukte berging van Keßler-loc 205 op de kop van krib 527 onder Germersheim

1. Als gevolg van een crisisvergadering van alle bij de bergingsoperatie betrokken partijen op 1.10.2018 in Mainz, waren de bergingsactiviteiten van het OHF op 2.10.2018 opgeschort. Het opsporingsteam heeft toegezegd onmiddellijk een vervolgonderzoek in te stellen om de oorzaak van de mislukte bergingsoperatie op te helderen, terwijl het zich nog in de ontmantelingsfase bevindt.

2. Alle door het OHF uitgevoerde operationele stappen zijn uitgevoerd zoals gevraagd, overeenkomstig de specificaties van een zachte berging van het gezochte voorwerp. Aanvullende sonderingen en de diepere uitgraving van het grind, die boven de doelafmeting werd uitgevoerd, leverden geen enkele aanwijzing op voor de aanwezigheid van de locomotief op de aangegeven “vindplaats”, noch een aanwijzing voor de oorzaak van de geomagnetische anomalie die aan het oppervlak (op het water) werd gemeten.

3. Aangezien na een grondige controle noch een positie- noch een meetfout voor het gespecificeerde herstelpunt werd gevonden, concentreerde het vervolgonderzoek zich op de kwestie van tot dusver onbekende eigenaardigheden aan of onder de voet van de kribkop. Er werd met name gezocht naar magnetisch werkende rotsfragmenten (“vreemd” materiaal dat samen met het gebruikelijke kribbenmateriaal afkomstig van de Hunsrück-Taunus kwartsietrug zou kunnen zijn gestort) die tijdens de verspreiding van het grind niet waren opgemerkt vanwege hun “kleine” afmetingen. In figuurlijke zin was het de zoektocht naar een vervangend materiaal dat in het grind onder de kop van de krib was gedumpt en dat de aanwezigheid van de gezochte locomotief had kunnen simuleren.

4. De diepte van het magnetische (zeer effectieve) vervangingsmateriaal waarnaar nu moest worden gezocht, was duidelijk vastgesteld aan de hand van de gevonden geomagnetische anomalie. Het betrof de bovenste meters van de grindbedding onder de voet van de kop van de krib 527 tussen 91 – 87 m boven zeeniveau. NN, waar de locomotief verondersteld werd zich te bevinden. Er was dus een gefundeerde kans dat dit laatste opgegraven materiaal in het bovenste gedeelte van de opgegraven vulling zou worden aangetroffen vóór de afbraak.

5. Aangezien de deconstructie-activiteiten niet merkbaar mochten worden gehinderd door het latere onderzoek van het bulkmateriaal, waren alleen willekeurige metingen mogelijk. Het moet als een geluk worden beschouwd dat met de hulp van onze sponsor, de firma “analytec Dr. Steinhau” (Chemnitz), op 8/9 oktober 2018 enkele tientallen magnetisch zeer opvallende rotsfragmenten werden gedetecteerd, die zich boven op de puinbergen of uitgerold op hun flanken konden bevinden en die zich ook op grond van hun uiterlijke habitus duidelijk onderscheidden van het gebruikelijke kribbenmateriaal (kwartsiet). Een keuken- of kantoormagneet blijft erop kleven, zelfs op verticaal lopende oppervlakken.

6. De nu noodzakelijke petrologische/petrofysische onderzoeken werden uitgevoerd door Prof. Dr. Ernstson (Universiteit van Würzburg), Prof. Dr. Stanek en Dr. Käppler (TU Bergakademie Freiberg) en leverden de volgende resultaten op:

  • Aangehouden gesteente: magnetietrijke gabbro
  • Schokspanning: niet aanwezig
  • Magnetische susceptibiliteit: 0,12 – 0,17
  • Dichtheid: 3,1 g/ccm
  • Magnetietgehalte: 5 – 10 %

7. Met bovenstaande parameters kan worden geschat dat voor de aan de oppervlakte gemeten geomagnetische anomalie een cluster van ongeveer 1500 gabbrokeien met een individueel gewicht van ongeveer 15 kg voldoende is om precies deze anomalie te produceren. Ter vergelijking een schatting van het aantal kwartsietkribben dat in de krib is gebruikt: 15000. Dit schijnt het vrij zeldzame geval te zijn dat – om welke reden dan ook *) – ongeveer 10 % ander (vreemd) kribmateriaal is gestort, waarvan de herkomst nu natuurlijk moet worden opgehelderd.

*) Dat dit niet de regel kon zijn, werd reeds in 2009 onmiddellijk na de eerste meting op het water vastgesteld, toen de twee kribben 525 en 529 naast krib 527 werden onderzocht en volledig magnetisch onopvallend bleken te zijn.

8. Daartoe werden verschillende steengroeven in de Hunsrück en het Odenwald geraadpleegd, die in het verleden ook materiaal voor de waterbouw hadden geleverd. Van bijzonder belang waren de gabbro-afzettingen in het Frankenstein-complex van het voorste (of kristallijne) Odenwald. Bemonstering ter plaatse maakte tenslotte een vergelijking mogelijk met het vervangingsmateriaal dat waarschijnlijk was opgeslagen in het grind onder de voet van de Buhnekopf. Overeenstemming met bovengenoemde karakteristieke waarden binnen nauwe grenzen doet vermoeden dat dit vervangingsmateriaal afkomstig is van een van die lokale ijzerertsrijke gabbro-onderdelen uit groeven in het Odenwald, die ook daar slechts zelden voorkomen (zie ook 10.).

9. Deze schijnbaar plausibele hypothese als oorzaak voor de mislukte poging om de locomotief te bergen kan in de toekomst waarschijnlijk door nader gedetailleerd onderzoek worden geconsolideerd. Het zoekteam vindt het nu echter belangrijker, vooral onder de indruk van de vele bemoedigende brieven, de zoektocht naar de locomotief in de Rijn niet op te geven, maar vooral in de verantwoordelijkheid tegenover alle sponsors, het bureau BARTENBACH, de SWR, het OHF, de HERDAM fotouitgeverij en de vele locomotiefliefhebbers die we tot nu toe hebben meegenomen, dit doel niet uit het oog te verliezen. De overweldigende waardering voor de tot nu toe behaalde resultaten bij het zoeken naar de Keßler-loc 205 en het onweerlegbare vooruitzicht deze loc ooit toch nog te vinden en te bergen, vormen een sterke motivatie om het project “Locomotief in de Rijn” met de opdrachtgever, het spoorwegmuseum Darmstadt-Kranichstein, voort te zetten. De eerste concrete stappen in die richting zijn reeds gezet.

10. Er zijn informatieve artikelen over de magnetische eigenschappen van het Frankenstein-complex op het internet te vinden, bijv:

SWR bracht ook verslag uit over de resultaten van de onderzoeken: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Versunkene-Lok-im-Rhein-Warum-wurde-die-Lok-nicht-gefunden,av-o1079669-100.html

Aanvullingen op het onderzoek naar de oorzaak van de mislukte reddingspoging (12.5.2019)

1. Er is bijna een half jaar verstreken sinds het eindverslag over het onderzoek naar de onderliggende oorzaak eind 2018. Gedurende deze periode zijn verdere belangrijke details vastgesteld om de oorzaak van de mislukte bergingspoging op te helderen, waardoor een dieper inzicht in de betreurenswaardige mislukking wordt verschaft.

2. In het kader van de Rijnregulering in de 20e eeuw, die volgde op het rechttrekken van de Rijn in de 19e eeuw, werden in 1928 91 funderingsdrempels in de bodem van de Rijn bij Germersheim aangebracht (intern rapport van de Water- en scheepvaartdirectie Mainz uit 1967; gelukkig onderzocht door de heer Heinz Blaschke, Mainz), die bestaan uit zgn. zinkingsmachines. Het gaat om ca. 8 m lange, bijna 1 m dikke “omhulsels van fascines gevuld met zware stenen en geregen met ijzerdraad” (b.v. Frankfurter Zeitung van 17 februari 1928; gelukkig onderzocht door de heer Dieter Schaub, Heidesheim).

3. In de SWR-Landesschau van 24.9.2018 werden resten van fascines vermengd met kribben getoond, zoals die tijdens de proefwerkzaamheden voor het opzuigen van het grind op de vermoedelijke locatie van de locomotief onder de huidige krib 527 in de buurt van de gebruikte zuigbuis werden gefilmd. Dit leidt tot de voor de hand liggende conclusie dat de magnetietrijke gabbrokeien uit het kristallijne Odenwald, die bij de ontmanteling werden aangetroffen, de kernstenen van deze zinkmachines zouden kunnen zijn. 4.

4. Deze aanwijzingen lijken de causale keten te sluiten, volgens welke de oorzaak van de gemeten geomagnetische anomalie aan de kop van de krib 527 moet worden gezien als oude zinkers met een sterk magnetisch werkende gabbrovulling, die mogelijk lange tijd later bij toeval zijn overbouwd door de huidige krib bestaande uit een kwartsietvulling.

5. Het zoekteam had zich er echter niet alleen toe verbonden het onderzoek naar de oorzaak voort te zetten, maar zich ook verder in te spannen om de gezonken locomotief alsnog te vinden, op basis van het archiefonderzoek dat sinds 1987 was verricht. Intussen hebben recente geofysische metingen nieuwe veelbelovende meetgegevens opgeleverd, waarvan de eerste positieve beoordeling eerst moet worden gestaafd door herhaalde metingen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.