Impressum

Impressum

Informatie overeenkomstig § 5 Duitse Telemediawet

Museumsbahn e. V.
Steinstraße 7
64291 Darmstadt

Register van verenigingen: VR 1251
Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht Darmstadt

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:
Werner Pielhauer, 1. voorzitter
Stephan Heldmann, 2. voorzitter
Uwe Auth, penningmeester
Markus Hillmann, secretaris
Martin Bucher, assessor

Contact

Telefoon: +49 6151 376401
Fax: +49 6151 6605769
E-mail: info@bahnwelt.de

Redactioneel verantwoordelijk

Marc-Daniel Weber
Steinstraße 7
64291 Darmstadt

Geschillenbeslechting in de EU

De Europese Commissie biedt een platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Onze e-mailadressen vindt U bovenaan het impressum.

Beslechting van consumentengeschillen / Universele arbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Disclaimer
1. inhoud van het online-aanbod

De Museumsbahn e. V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de Museumsbahn e. V. met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van de Museumsbahn e. V. geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de Museumsbahn e. V. zonder afzonderlijke aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

2. referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de Museumsbahn e. V. liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden indien de Museumsbahn e. V. kennis had van de inhoud en het voor haar technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. De Museumsbahn e. V. verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het aanmaken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De Museumsbahn e. V. heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Om deze reden distantieert de Museumsbahn e. V. zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor bijdragen van derden in door de Museumsbahn e. V. opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht

De Museumsbahn e. V. streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, beelden, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door haar zelf gemaakte grafieken, beelden, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, beelden, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke etiketteringsrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de Museumsbahn e. V. zelf vervaardigde objecten en afbeeldingen blijft uitsluitend bij de Museumsbahn e. V. berusten. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, afbeeldingen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de Museumspoorwegvereniging.

Foto credits

  • Jochen Boy
  • Marc Clement
  • Werner Pielhauer
  • Ralph Schnabel
  • Marc-Daniel Weber
  • Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein
  • Pixabay
4. gegevensbescherming

Zie afzonderlijke Privacybeleid.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

Aantekening: Deze Nederlandse vertaling van de verklaaring vn Dataprotectie is uitsluitend bedoeld ter informatie. De Duitse versie is wettelijk bindend.

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.